Polityka prywatności

Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klientów za pośrednictwem sklepu internetowego, działającego pod adresem www.sklep.mylaborell.pl (dalej: „Sklep internetowy”).

Dane osobowe przekazywane przez Klientów przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

ADMINISTRACJA DANYCH

Administratorem danych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest LABORELL SP. Z O. O. SP.K. z siedzibą w Woli Batorskiej,  Wola Batorska 908, 32-007 Zabierzów Bocheński, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000661190, REGON 366446293, NIP 6832092843, adres mailowy: kontakt@mylaborell.pl – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu internetowego i Sprzedawcą.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

CEL POZYSKIWANIA DANYCH

Dane osobowe pobierane przez Administratora będą przetwarzane w celu założenia i prowadzenia konta Klienta, realizacji zamówień złożonych w sklepie internetowym www.sklep.mylaborell.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w celu bezpośredniej komunikacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, która również stanowi uzasadniony interes Administratora.

W przypadku wyrażenia odrębnej zgody, dane osobowe będą przetwarzane również w celu otrzymywania informacji handlowej przesyłanej przez Administratora na podany adres poczty elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dotyczy to w szczególności wysyłanego Klientowi newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w Sklepie internetowym. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty Sklepu internetowego.

Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.

Podanie danych osobowych wskazanych powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie internetowym, działającym pod adresem www.sklep.mylaborell.pl Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem.

WYRAŻENIE ZGODY W CELU ZBADANIA OPINII

Administrator uczestniczy w programie badania opinii o poziomie zadowolenia Klientów z przeprowadzonego zakupu przez Fabrykę e-biznesu Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, (35-234), ul. Trembeckiego 11 A, KRS 0000313751, NIP: 813-35-63-947, która świadczy usługi polegające na badaniu poziomu satysfakcji klientów, w celu świadczenia tych usług w imieniu i na rzecz Administratora. Jeżeli Klient wyrazi zgodę – Fabryka e-biznesu Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie prześle do niego za pośrednictwem poczty elektronicznej ankietę służącą uzyskaniu opinii na temat transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym, a także na zamieszczaniu w popularnych wyszukiwarkach internetowych opinii wyrażonych przez Klientów w rezultacie wypełnienia ankiet. Dane Klienta zostaną przekazane do  Fabryki e-biznesu Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie tylko po wcześniejszym wyrażeniu zgody.

Przekazywane dane osobowe obejmują: imię, pierwszą literę nazwiska, adres email, datę transakcji, ID zamówienia.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres pozostawania zarejestrowanym użytkownikiem Sklepu internetowego działającego pod adresem www.sklep.mylaborell.pl, a po rezygnacji z bycia użytkownikiem Sklepu internetowego – przez okres niezbędny do wykonania wszelkich uprawnień przysługujących Sprzedawcy z tytułu zawarcia umowy sprzedaży, w tym dochodzenia roszczeń.

W przypadku użytkowania Sklepu internetowego bez rejestracji dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania wszelkich uprawnień przysługujących Sprzedawcy z tytułu zawarcia umowy sprzedaży, w tym dochodzenia roszczeń.

ODBIORCY DANYCH

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

Sklep internetowy może również przekazywać dane dostawcom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami.

W przypadku kontroli, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, dane Klienta mogą zostać udostępnione kontrolerom.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Administrator nie przekazuje zebranych danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba że dostawa Towarów na wyraźne życzenie Klienta ma być dokonana poza ten obszar.

Przekazywanie danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego odbywa się po spełnieniu jednego z następujących warunków: (i) przetwarzanie jest realizowane przez podmiot, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony (ii) przetwarzanie jest realizowane przez podmiot, który uczestniczy w Programie Privacy Shield, (iii) przetwarzanie jest realizowane przez podmiot w ramach wiążących reguł korporacyjnych.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Dane osobowe przechowywane są na zabezpieczonych serwerach. Dostęp do danych posiadają wyselekcjonowani pracownicy. Miejsce oraz sposób przetrzymywania danych ma zapewnić ich pełne bezpieczeństwo.

Prawa Klientów związane z przetwarzaniem danych osobowych

Klientom przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
  • prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzane są na podstawie umowy lub na podstawie zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw Klient powinien się skontaktować z Administratorem – dane kontaktowe powyżej. Aby mieć pewność, że kontaktuje się z Administratorem i osoba uprawniona do złożenia wniosku, Administrator może poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na skuteczne uwierzytelnienie i identyfikację.

PRAWO WYCOFANIA ZGODY

W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody, zgoda ta może zostać wycofana  w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub na nasz adres mailowy.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU

Klientowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DANE ANONIMOWE I POWIADOMIENIA PUSH

Podczas korzystania ze strony internetowej pod adresem www.sklep.mylaborell.pl na serwerze automatycznie zbierane są anonimowe informacje np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ urządzenia, typ systemu operacyjnego, itp. Informacje zawarte na serwerze wykorzystywane są szczególnie w celach: technicznych oraz w celach związanych z administracją Sklepu internetowego, zapewnienia bezpieczeństwa działania Sklepu internetowego, realizacji postanowień Regulaminu Sklepu internetowego, ochrony prawa. Poza tym informacje te są wykorzystywane do zbierania informacji statystycznych lub marketingowych.

Ponadto Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wysyłania powiadomień Push, zawierających spersonalizowaną informację handlową, kupony rabatowe oraz informacje o zmianie statusu zamówienia. Klient może w każdej chwili wyłączyć powiadomienia w aplikacji.

POLITYKA COOKIES

Sklep internetowy posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty Sklepu internetowego.

W ramach Sklepu internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies –  „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies):

  • cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Sklepu internetowego lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  • „stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Jeżeli na stronie internetowej Sklepu internetowego zamieszczane są linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez Sklep internetowy stron internetowych, to nie może on odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Sklep internetowy zachęca przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Sklep internetowy zbiera również anonimowe dane statystyczne dotyczące odwiedzanych stron. Dane te służą wyłącznie do analizy statystycznej ruchu na stronach Sklepu internetowego. Zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics znajdują się na stronie: www.google.com.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony prywatności, w szczególności danych osobowych, proszę zgłaszać na adres mailowy: sklep@mylaborell.pl

Wszelkie zmiany dotyczące Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach Sklep internetowy będzie informować w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług włącznie z wysłaniem powiadomienia e-mail informującego o zmianach Polityki prywatności).

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ 888 333 005
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium